Od 2005 roku AQUA S.A. we współpracy z Gminą Bielsko-Biała, podejmuje aktywne działania zmierzające do zrealizowania programu skanalizowania aglomeracji Bielsko-Biała, aby wypełnić wymagania obowiązujących Dyrektyw Unii Europejskiej.

Opracowana na zlecenie AQUA S.A. dokumentacja projektowa oraz złożony 15 grudnia 2008 roku Wniosek o dofinansowanie, zaowocowały podpisaniem  w  dniu   6 listopada   2009   roku  Umowy  o dofinansowanie pomiędzy AQUA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt pod nazwą „Poprawa   stanu    gospodarki  wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała” będzie współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała” polega na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej miasta Bielsko-Biała poprzez budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnioną o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów zlokalizowanych  w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej. 

Beneficjentem, właścicielem i operatorem majątku powstałego w wyniku przedsięwzięcia będzie AQUA S.A., która jest podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze realizacji projektu. 

Celem Projektu jest zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej, z której ścieki będą odprowadzane do istniejących oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi dyrektyw UE i prawa polskiego, mierzone ilością mieszkańców, którzy uzyskają dostęp do systemu zagospodarowania ścieków w 2015 r. Projekt zapewni spełnienie wymagań Dyrektyw dotyczących: oczyszczania ścieków komunalnych (91/217/EWG), wody pitnej (98/83/WE) i Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE).

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę 168,6 km sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w następujących dzielnicach: 

·         Stare Bielsko

·         Komorowice Śląskie
·         Komorowice Krakowskie
·         Lipnik (zlewnia Niwka)
·         Mikuszowice Śląskie
·         Olszówka
·         Kamienica

 

Po zrealizowaniu Projektu kanalizacją zostanie objęte 98, 3% populacji miasta Bielsko-Biała.

 

Zakończenie Projektu planuje się w drugiej połowie 2014 roku.


Copyright by UNIA Sp. z o. o. dla AQUA S.A.