Szanowni Mieszkańcy Hałcnowa,

Wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa na przyjęcie ścieków z Waszych domów. Prosimy o możliwie jak najszybsze przyłączenie Państwa nieruchomości do wybudowanej sieci. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie utracili otrzymanej z Unii Europejskiej dotacji.

Zawiadomienie, które otrzymaliście  od naszych pracowników wiosną 2021 r. zawiera tryb postępowania związany z kolejnymi czynnościami, które są również opisane na naszej stronie internetowej: www.aqua.com.pl w zakładce STREFA KLIENTA (https://www.aqua.com.pl/content/etapy-wykonania-podlaczenia-nieruchomosci-do-sieci-wod-kan) lub na stronie https://kanalizacja-bielsko.pl/jak-sie-przylaczyc/

Uruchomiliśmy również dla Państwa specjalną infolinię pod numerami: 33 82 80 378 lub 33 82 80 228 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Pytania dotyczące procedury przyłączania można również zadać drogą mailową na adres aqua@aqua.com.pl  Działa również nasze biuro obsługi klienta – uwaga! w nowej lokalizacji – w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17, gdzie możecie Państwo zaparkować na wyznaczonych dla klientów miejscach parkingowych i złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej dotacji w wysokości 150 zł do metra wybudowanego przez mieszkańców przyłącza kanalizacyjnego. Dotację można uzyskać składając do Urzędu Miasta wniosek z załączonym projektem przyłącza w terminie do 31 lipca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta , ścieżka dostępu: https://bielsko-biala.pl/dotacje-informacja-dotyczaca-srodkow-finansowych-na-ochrone-srodowiska-w-bielsku-bialej, można je również uzyskać w Urzędzie Miasta Bielska-Białej w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:  33 497 15 14.

W zależności od tego, czy dysponujecie państwo projektem przyłącza, czy też nie, mamy dwie ścieżki postepowania.

Ścieżka pierwsza

dla tych z Państwa, którzy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w latach 2017-2018 podpisali oświadczenie o zaprojektowaniu przyłącza do swojego budynku i AQUA S.A. jest w posiadaniu tego projektu.

 1. Wraz z pismem, które dostarczają Państwu nasi pracownicy, przekazujemy do wypełnienia Wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z planem sytuacyjnym z zaznaczoną trasą przyłącza kanalizacyjnego – trasa przyłącza została wrysowana w oparciu o uzgodniony z Państwem przebieg na etapie sporządzania projektu przyłącza przez naszego projektanta.
 2. Jeżeli podtrzymują Państwo wrysowany na załączonym planie przebieg przyłącza, plan ten należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wraz z wypełnionym wnioskiem złożyć do AQUA S.A. na dzienniku podawczym przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 17 w Bielsku-Białej (nowa lokalizacja!), bądź wysłać na adres siedziby Spółki (ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała), lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: aqua@aqua.com.pl.
 3. Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego wniosku wraz z załączonym planem, wyślemy Państwu listem poleconym warunki przyłączenia wraz z projektem, na podstawie którego należy wybudować przyłącze. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem.
 4. Przed zasypaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Działu Inwestycyjno-Technicznego celem przeprowadzenia przeglądu technicznego w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne na numer 33 82 80 378 lub 33 82 80 228 lub w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Odbioru dokonuje inspektor AQUY, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Inspektor spisuje protokół z przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego.
 5. Po odbiorze przyłącza przez inspektora, zlecacie Państwo na własny koszt geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie. Geodeta przekazuje Państwu oświadczenie o przyjęciu zlecenia, które przekazujecie do AQUA S.A. przed podpisaniem umowy o odprowadzenie ścieków.
 6. Przed zawarciem umowy o odprowadzenie ścieków sugerujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o zawarcie umowy zamieszczonym na naszej stronie internetowej  aqua.com.pl w zakładce STREFA KLIENTA – link https://www.aqua.com.pl/content/formularze-do-pobrania. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące wypełnienia tego wniosku, prosimy dzwonić na numer telefonu 33-82-80-250. Aby zawrzeć umowę o odprowadzenie ścieków należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Tam nasi pracownicy sfinalizują z Państwem niezbędne formalności i podpisanie umowy o odprowadzenie ścieków z Waszej nieruchomości.
 7. Po podpisaniu umowy o odprowadzenie ścieków, Państwa wykonawca wykonuje połączenie wykonanego przyłącza z sięgaczem lub siecią kanalizacyjna.
 8. Inspektor AQUY sporządza protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego po dostarczeniu przez Państwa kopii wykonanej przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej składającej się ze szkicu polowego i wykazu współrzędnych. Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego jest wymagany w Urzędzie Miejskim dla uzyskania dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Na podstawie dostarczonego szkicu i wykazu współrzędnych wykonane przyłącze zostanie naniesione na mapę uzbrojenia w AQUA S.A., a inwentaryzacja geodezyjna  przekazana przez geodetę do Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii celem wprowadzenia do zasobów geodezyjnych miasta.

Ścieżka druga

dla tych z Państwa, którzy nie posiadają projektu przyłącza kanalizacyjnego

 1. Proponujemy zacząć od sporządzenia mapki z wrysowanym przyłączem, która będzie wymagana jako załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W tym celu możecie Państwo zakupić kopię aktualnej mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Na zakupionej mapce wrysowujecie Państwo proponowany przez siebie przebieg przyłącza kanalizacyjnego. Uwaga: z przyłączem należy odsunąć się od innych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz od budowli i ogrodzeń zgodnie z tabelą odległości zamieszczoną na naszej stronie https://www.aqua.com.pl/content/formularze-do-pobrania „tabela odległości”. Druga uwaga! Nie można odprowadzać do kanalizacji ścieków z osadnika (zbiornika bezodpływowego). Należy go „ominąć” lub przebudować na studzienkę rewizyjną, lub przeprowadzić rurę kanalizacyjną przez zbiornik.
 2. Sporządzoną mapkę z trasą przyłącza należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – formularz wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w punkcie obsługi klienta.
 3. Na podstawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, należy zlecić lub sporządzić we własnym zakresie projekt przyłącza kanalizacyjnego zawierający plan sytuacyjny i profil podłużny oraz niezbędne uzgodnienia, których zakres zależał będzie od istniejącego na trasie przyłącza uzbrojenia takiego jak gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i wodociągi.
 4. Sporządzony plan sytuacyjny należy przedłożyć do AQUA S.A. w celu potwierdzenia zgodności jego opracowania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Po otrzymaniu potwierdzenia zgodności przystępujecie Państwo do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem
 5. Dalsze kroki opisuje ścieżka pierwsza od punktu nr 4.

Comments are disabled.