Czas na przyłączenie

Szanowni Mieszkańcy Hałcnowa, wybudowana kanalizacja sanitarna jest gotowa na przyjęcie ścieków z Państwa domów. Prosimy o możliwie jak najszybsze przyłączenie Państwa nieruchomości do wybudowanej sieci. Jest to bardzo ważne, abyśmy nie utracili otrzymanej z Unii Europejskiej dotacji.

Wiosną 2021r. nasi pracownicy doręczyli indywidualne powiadomienia o możliwości przyłączania Państwa budynków do kanalizacji. Zawiadomienie zawiera tryb postępowania związany z kolejnymi czynnościami, które są również opisane na naszej stronie internetowej (www.aqua.com.pl), w zakładce „Strefa klienta” (TUTAJ). Uruchomiliśmy również dla Państwa specjalną infolinię pod numerami 33 82 80 378 lub 33 82 80 228, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Pytania dotyczące procedury przyłączania można również zadać drogą mailową pod adres aqua@aqua.com.pl. Działa również nasze Biuro Obsługi Klienta – uwaga, w nowej lokalizacji! – w budynku przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 17, gdzie możecie Państwo zaparkować na wyznaczonych dla Klientów miejscach parkingowych i złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotacji w wysokości 150 złotych do metra wybudowanego przez mieszkańców przyłącza kanalizacyjnego. Dotację można uzyskać składając w Urzędzie Miejskim wniosek z załączonym projektem przyłącza do 31 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dotacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bielsko-biala.pl) – TUTAJ. Można je również uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska UM pod numerem telefonu 33 497 15 14.

W zależności od tego czy dysponujecie Państwo projektem przyłącza, czy też nie, mamy dwie ścieżki postępowania.

 

Ścieżka pierwsza
dla tych z Państwa, którzy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w latach 2017-2018 podpisali oświadczenie o zaprojektowaniu przyłącza do swojego budynku i Aqua SA jest w posiadaniu tego projektu.

1. Wraz z pismem, które dostarczają Państwu nasi pracownicy, przekazujemy do wypełnienia wniosek o wydanie warunków przyłączenia wraz z planem sytuacyjnym z zaznaczoną trasą przyłącza kanalizacyjnego – trasa przyłącza została wrysowana w oparciu o uzgodniony z Państwem przebieg na etapie sporządzania projektu przyłącza przez naszego projektanta.

2. Jeżeli podtrzymują Państwo wrysowany na załączonym planie przebieg przyłącza, plan ten należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wraz z wypełnionym wnioskiem złożyć do Aqua SA na dzienniku podawczym przy ulicy Stefanii Sempołowskiej 17 bądź wysłać pod adres siedziby spółki (ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała) lub przesłać pocztą elektroniczną pod adres aqua@aqua.com.pl.

3. Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego wniosku wraz z załączonym planem, wyślemy Państwu listem poleconym warunki przyłączenia wraz z projektem, na podstawie którego należy wybudować przyłącze. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem.

4. Przed zasypaniem, wykonane przyłącze należy zgłosić do Działu Inwestycyjno-Technicznego w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne pod numerami 33 82 80 378 lub 33 82 80 228 lub też w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Odbioru dokonuje inspektor Aquy po wcześniejszym ustaleniu terminu. Inspektor spisuje protokół z przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego.

5. Po odbiorze przyłącza przez inspektora, zlecacie Państwo na własny koszt geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie. Geodeta przekazuje Państwu oświadczenie o przyjęciu zlecenia, które przekazujecie do Aqua SA przed podpisaniem umowy o odprowadzenie ścieków.

6. Przed zawarciem umowy o odprowadzenie ścieków sugerujemy Państwu zapoznanie się z formularzem wniosku o zawarcie umowy zamieszczonym na naszej stronie internetowej (www.aqua.com.pl), w zakładce „Strefa Klienta” (TUTAJ). Jeśli macie Państwo pytania dotyczące wypełnienia tego wniosku, prosimy dzwonić pod numer telefonu 33 82 80 250. Aby zawrzeć umowę o odprowadzenie ścieków, należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta przy ul. Stefanii Sempołowskiej 17. Tam nasi pracownicy sfinalizują z Państwem niezbędne formalności i podpisanie umowy o odprowadzenie ścieków z Państwa nieruchomości.

7. Po podpisaniu umowy o odprowadzenie ścieków, Państwa wykonawca wykonuje połączenie wykonanego przyłącza z sięgaczem lub siecią kanalizacyjną.

8. Inspektor Aquy sporządza protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego po dostarczeniu przez Państwa kopii wykonanej przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej składającej się ze szkicu polowego i wykazu współrzędnych. Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego jest wymagany w Urzędzie Miejskim dla uzyskania dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Na podstawie dostarczonego szkicu i wykazu współrzędnych wykonane przyłącze zostanie naniesione na mapę uzbrojenia w Aqua SA, a inwentaryzacja geodezyjna przekazana przez geodetę do Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w celu wprowadzenia do zasobów geodezyjnych miasta.

Ścieżka druga
dla tych z Państwa, którzy nie posiadają projektu przyłącza kanalizacyjnego.

1. Proponujemy zacząć od sporządzenia mapki z wrysowanym przyłączem, która będzie wymagana jako załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W tym celu możecie Państwo zakupić kopię aktualnej mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Na zakupionej mapce wrysowujecie Państwo proponowany przez siebie przebieg przyłącza kanalizacyjnego. Uwaga: z przyłączem należy odsunąć się od innych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz od budowli i ogrodzeń zgodnie z tabelą odległości zamieszczoną na naszej stronie, w dziale formularzy do pobrania („tabela odległości”) – TUTAJ. Druga uwaga! Nie można odprowadzać do kanalizacji ścieków z osadnika (zbiornika bezodpływowego). Należy go „ominąć” lub przebudować na studzienkę rewizyjną lub też przeprowadzić rurę kanalizacyjną przez zbiornik.

2. Sporządzoną przez Państwa mapkę z trasą przyłącza należy dołączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – formularz wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej lub w punkcie obsługi klienta.

3. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, należy zlecić lub sporządzić we własnym zakresie projekt przyłącza kanalizacyjnego zawierający plan sytuacyjny i profil podłużny oraz niezbędne uzgodnienia, których zakres zależał będzie od istniejącego na trasie przyłącza uzbrojenia, takiego jak gazociągi, kable energetyczne, telekomunikacyjne i wodociągi.

4. Sporządzony plan sytuacyjny należy przedłożyć do Aqua SA w celu potwierdzenia zgodności jego opracowania z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Po otrzymaniu potwierdzenia zgodności przystępujecie Państwo do budowy przyłącza kanalizacyjnego. Wykonanie przyłącza możecie Państwo zlecić dowolnemu wykonawcy lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z projektem.

5. Dalsze kroki opisuje ścieżka pierwsza od punktu nr 4.

JADWIGA HALKA
Dyrektor Inwestycji
Pełnomocnik ds. Projektu

 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie podłączenia nieruchomości w Hałcnowie do sieci kanalizacji sanitarnej:

1.Jak wypełnić punkt 3 wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?

Odp. Ilość ścieków oraz wielkość ładunku jest uzależniona od liczby osób mieszkających w budynku. Np. jeżeli w budynku mieszkają 4 osoby to ilość ścieków bytowych należy obliczyć mnożąc liczbę mieszkańców przez 0,1 m3 (mieszkaniec zużywa średnio 0,1 m3 wody na dobę) czyli wpisać 0,1 m3 x 4 osoby = 0,4 m3. Podobnie wielkość ładunku ścieków – należy wyliczyć ładunek BZT5 mnożąc 60g x 4 osoby = 240 g/d (jedna osoba produkuje dziennie 60 g ładunku).

2. Jaki wpisać planowany termin budowy przyłącza – punkt 5 wniosku?

Odp. W punkcie 5 wniosku należy wpisać planowany termin budowy przyłącza, powinien być to termin najpóźniej do końca roku 2021. Należy wziąć pod uwagę terminy związane z uzyskaniem dotacji oraz wykonać przyłącze w sezonie budowlanym.

3. Czy mieszkańcy będą ponosić konsekwencje jeżeli nie podłączą się w terminie wskazanym we wniosku?

Odp. W III i IV kwartale br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Straż Miejska będą prowadziły kontrole w zakresie gospodarki ściekami.

4. Jaki jest termin wydania warunków?

Odp. 21 dni, przy czym z uwagi na pandemię okres ten może być dłuższy.

5. Czy można złożyć wniosek pocztą elektroniczną?

Odp. Tak, można na adres: aqua@aqua.com.pl

6. Czy można uzyskać potwierdzenie, że taki wniosek został przyjęty?

Odp. Potwierdzamy wpływ wniosku. Otrzymacie Państwo zwrotne potwierdzenie o treści: „Potwierdzamy wpływ wniosku. Wniosek został skierowany do rozpatrzenia w Dziale Inwestycyjno-Technicznym”.

7. Dlaczego wydane warunki nie są przesłane pocztą elektroniczną?

Odp. Z uwagi na zbyt duże pojemności plików (dokumentacji projektowej).

8. Kiedy mieszkańcy powinni się udać do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o dofinansowanie i kiedy otrzymają zwrot?

Odp. Wnioski o uzyskanie dotacji należy składać do Urzędu Miejskiego do 31 lipca 2021r. Zwrot dotacji nastąpi w bieżącym roku kalendarzowym, Urząd wykona przelew na konto właściciela nieruchomości na podstawie faktur rozliczających wykonane przyłącze.

9. Czy AQUA S.A. wykonuje przyłącza i jakie są koszty takiego wykonania?

Odp. Tak, AQUA S.A. wykonuje przyłącza w ramach tzw. usługi kompleksowej –  należy złożyć wniosek o wycenę przyłącza. Cena jest zależna od długości wykonywanego przyłącza, liczby studzienek oraz kosztów odtworzenia terenu. Wykonanie przyłącza obejmuje materiał, robociznę oraz pomiar geodezyjny. W przypadku braku projektu wykonanie projektu wynosi od 400 zł do 900 zł w zależności od wymaganych uzgodnień. AQUA S.A. nie wykonuje samych projektów.

10. Czy polecamy wykonawców (projektantów i wykonawców robót)?

Odp. Nie polecamy, ale istnieje lista ok. 40 podmiotów, które wykonują przyłącza.

11. Ile dni wcześniej trzeba zgłosić przyłącze do odbioru do AQUA S.A.?

Odp. Dzień lub dwa dni wcześniej.

12. Czy można odebrać warunki osobiście?

Odp. Tak (odbiór nie później niż data graniczna wystawienia warunków).

13. Kiedy będzie podpisywana umowa na odprowadzanie ścieków i jak będzie się odbywało rozliczenie w przypadku poboru wody z własnej studni?

Umowa o odprowadzanie ścieków zawierana jest po podpisaniu przez Inwestora (właściciela nieruchomości) protokołu z przeglądu przyłącza kanalizacyjnego i złożeniu wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków.

Ilość ścieków, w przypadku korzystania z ujęcia własnego wody (np. studni) ustalana jest na podstawie:

1) wskazania wodomierza Odbiorcy usług – jako równą ilości pobranej wody lub

2) przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody – zgodnie z „Ankietą dotyczącą ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody” (3 m3/1 osobę/miesiąc).

Taryfa oraz procedura zawierania umowy jest dostępna na stronie https://www.aqua.com.pl/strefa-klienta.

14. Czy w przypadku wyposażenia w przydomową oczyszczalnię ścieków należy się teraz podłączyć?

Odp. Zgodnie z prawem wodnym ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni powinny spełniać takie same parametry jak oczyszczalnia w Komorowicach czyli oczyszczalnia przydomowa powinna oczyszczać do następujących parametrów: azot ogólny 10 mg/l, fosfor ogólny 1 mg/l, BZT5 15 mg/l, CHZT 125 mg/l, zawiesina 35 mg/l. Właściciele oczyszczalni powinni więc zbadać, czy ich oczyszczalnia spełnia te parametry, a jeśli nie, to podjąć decyzję o podłączeniu do sieci kanalizacyjnej. W III i IV kwartale br. rozpoczną się kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami, w tym również wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków.