Kto Działanie Gdzie Wymagane dokumenty
1 Inwestor Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego Sala Obsługi Klienta - Dziennik podawczy Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością
2 Inwestor Zawarcie „Umowy o podłączenie do sieci” Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10 Osoby fizyczne:
- Dowód osobisty
Osoby prawne:
- NIP, Regon, odpis z KRS
3 Inwestor Wykonanie przyłącza oraz zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
4 Inwestor Zgłoszenie wybudowanego przyłącza do przeglądu technicznego w otwartym wykopie. Inspektor AQUA S.A. dokonuje przeglądu przyłącza i sporządza protokół z przeglądu technicznego Zgłoszenie odbioru:
Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10
lub
telefonicznie nr: 33 82 80 262, 33 82 80 336
- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przyłącza
- oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych
5 Inwestor Na podstawie protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza złożenie wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków Sala Obsługi Klienta w AQUA S.A. - Okienko nr 2 lub 3 - wniosek o zawarcie umowy
- dowód osobisty, NIP, PESEL
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Dla osób prawnych:
- NIP, Regon, odpis z KRS
6 Geodeta Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej W miejscu wykonania przyłącza
7 Inspektor Aqua S.A. Po dostarczeniu pełnej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza - spisanie protokołu odbioru końcowego Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10 Inwentaryzacja geodezyjna