Kto Działanie Gdzie Wymagane dokumenty
1 Inwestor Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego Sala Obsługi Klienta - Dziennik podawczy Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością
2 Inwestor Zawarcie „Umowy o podłączenie do sieci” Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10 Osoby fizyczne:
- Dowód osobisty
Osoby prawne:
- NIP, Regon, odpis z KRS
3 Inwestor Wykonanie przyłącza oraz zlecenie wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
4 Inwestor Zgłoszenie wybudowanego przyłącza do przeglądu technicznego w otwartym wykopie. Inspektor AQUA S.A. dokonuje przeglądu przyłącza i sporządza protokół z przeglądu technicznego Zgłoszenie odbioru:
Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10
lub
telefonicznie nr: 33 82 80 262, 33 82 80 336
- oświadczenie wykonawcy o wykonaniu przyłącza
- oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych
5 Inwestor Na podstawie protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza złożenie wniosku o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków Sala Obsługi Klienta w AQUA S.A. - Okienko nr 2 lub 3 - wniosek o zawarcie umowy
- dowód osobisty, NIP, PESEL
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
Dla osób prawnych:
- NIP, Regon, odpis z KRS
6 Geodeta Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej W miejscu wykonania przyłącza
7 Inspektor Aqua S.A. Po dostarczeniu pełnej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza - spisanie protokołu odbioru końcowego Sala Obsługi Klienta - Dział Techniczny w AQUA S.A. - pokój nr 10 Inwentaryzacja geodezyjna

Urząd Miasta Bielsko-Biała przyznaje dotacje do wybudowanych przez mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 150 zł do metra wybudowanego przyłącza. Szczegółowe informacje o sposobie i warunkach udzielania dotacji można otrzymać w Urzędzie Miasta Bielska-Białej Wydział Ochrony Środowiska pod numerem telefonu: 33 497 15 14

Informacja dla mieszkańców Hałcnowa dot. badania jakości ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni nie mogą przekraczać następujących parametrów:

  1. azot ogólny – 10 mg/l;
  2. fosfor ogólny – 1 mg/l;
  3. BZT5 – 15 mg/l
  4. CHZT – 125 mg/l;
  5. zawiesina – 35 mg/l.

Jeżeli oczyszczalnia nie spełnia w/w wskaźników – istnieje obowiązek przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Dla sprawdzenia działania przydomowej oczyszczalni można zlecić badanie ścieków, które wykona certyfikowane laboratorium AQUA S.A.

Zlecenie badania można przesłać mailem na adres laboratorium@aqua.com.pl lub zgłosić telefonicznie pod numer 33 81 38 421 lub osobiście w laboratorium przy ul. Bestwińskiej 63 (na oczyszczalni ścieków w Komorowicach) wypełniając załączony formularz, na którym zaznaczono wymagane analizy. Formularz można wypełnić na miejscu z pomocą pracownika laboratorium.

Próbkę ścieków można pobrać samemu lub zlecić pobranie pracownikowi AQUA S.A.

Koszt wykonania badań próbki ścieków w w/w zakresie wynosi 250 zł netto (307,50 zł brutto).

Koszt pobrania próbki jednorazowej przez pracownika laboratorium wynosi 25 zł netto (30,75 zł brutto).

Poniżej załączamy wypełniony przykładowo druk zamówienia

Druk do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej:

https://www.aqua.com.pl/content/laboratorium-centralne-badanie-wody_sciekow