Zgodnie z wymaganiami Umowy o dofinansowanie, realizacja Projektu wymaga powołania struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej.

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt.

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie całością przedsięwzięcia i jego prawidłową realizację jest Pełnomocnik ds. Projektu (MAO – Measure Authorising Officer) powołany  w dniu 01.12.2017r. zarządzeniem Prezesa AQUA S.A. Funkcję tą pełni Dyrektor Inwestycji mgr inż. Jadwiga Halka.

Zakres zadań Jednostki Realizującej Projekt:

  • realizacja Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie;
  • nadzór nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
  • nadzór operacyjny i współpraca z Wykonawcami robót wszystkich zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach Projektu;
  • realizacja polityki informacyjnej i promocja projektu;
  • prowadzenie pełnej obsługi administracyjnej, ewidencji finansowej oraz nadzór nad prowadzeniem księgowości finansowej i sprawozdawczości dla całego Projektu, zgodnie z wymogami polskiego prawa i wymogami dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności.

Skład zespołu JRP:

Adam Bujarowicz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Grażyna Rozbicka – Kierownik Zespołu Finansowego
Sabina Wożniak– Specjalista ds rozliczeń
Barbara Kozub – Specjalista ds. prawnych

W dniu 01.12.2017 roku Prezes AQUA S.A. powołał Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za nadzór podczas realizacji Projektu.

Zakres zadań Inżyniera Kontraktu:

  • pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru w zakresie określonym w kontraktach na roboty budowlane,
  • obsługa gwarancyjna robót wykonanych w ramach Projektu.

Skład zespołu Inżyniera Kontraktu:

Wojciech Grycner – Inżynier Kontraktu
Krzysztof Nikiel – Główny Specjalista ds. technicznych
Dariusz Misterka – Inspektor nadzoru
Katarzyna Procner – Asystent Inspektora nadzoru