Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

W dniu 24 lutego 2017r.  AQUA S.A. złożyła Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała” w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, w dniu 14 listopada 2017r. AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość netto Projektu wynosi 29.263 tys. zł, dotacja z Funduszu Spójności 17.305 tys. Koszt całkowity Projektu wraz z podatkiem VAT wynosi 35.241 tys. zł.

Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 2 195 osób z terenu Bielska-Białej, głównie z północno-wschodniej części Hałcnowa oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co wpisuje się w priorytet zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego oczyszczania ścieków komunalnych.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej, Szpaków i Modrej w Bielsku-Białej.
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wapienica w rejonie ul. Oleandrów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowej w Bielsku-Białej.
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej.
  4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej.
  5. Modernizacja systemu oczyszczania ścieków oczyszczalni ścieków Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów.
  6. Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Komorowice.

Zakres inwestycji liniowych t.j. budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej (poz. 1 – 4) obejmuje:

  • budowę kanalizacji sanitarnej – ok. 29 km;
  • budowę 5 sieciowych pompowni ścieków;
  • przebudowę 2 sieciowych pompowni ścieków;
  • przebudowę sieci wodociągowej – ok. 16 km;

Zakończenie realizacji rzeczowej Projektu planowane jest na rok 2020.

Dowiedz się jak się przyłączyć?

Chciałbyś przyłączyć się do kanalizacji? Kliknij przycisk obok aby dowiedzieć się więcej.