Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej

Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji: 26 lipca 2017 r.

Wykonawca: konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.

Zakres zadania: budowa kanalizacji o długości około 26 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków oraz wymiana istniejących wodociągów o długości ok. 6 km.

Termin zakończenia budowy: rok 2020.

Pracownia Projektowa SANKAT opracowuje projekt budowlany, na który uzyska pozwolenie na budowę. W oparciu o pozwolenie na budowę Wykonawca robót przystąpi do budowy kanalizacji w drugiej połowie 2018 roku i zakończy budowę w 2020 roku. Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Przyłącze do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

Wraz z warunkami technicznymi mieszkaniec otrzyma skrócony projekt przyłącza kanalizacyjnego, na podstawie którego wykona podłączenie.

Lp. 2018 Lipiec 2018 Sierpień 2018 Wrzesień 2018 Październik 2018 Listopad 2018 Grudzień 2019 I kw 2019 II kw 2019 III kw 2019 IV kw 2020 I kw
ETAP I ul. Pod Kasztanem nr 43 - 5 ul. Pod Kasztanem nr 43 - 5 ul. Pod Kasztanem nr 87 - 43 ul. Pod Kasztanem nr 87 - 43 ul. Pod Kasztanem nr 87 - 43
ETAP I ul .Grenady nr 45-77 ul .Grenady nr 45-77 ul .Grenady nr 45-77 ul .Grenady nr 45-77
ETAP I ul .13 Zakrętów nr 139-175 ul .13 Zakrętów nr 139-175 ul. Janowicka nr 196-202 (Dn 225 PE) ul. Janowicka nr 196-202 (Dn 225 PE) Zlewnia P3 (Dn 200) ul. Janowicka nr 219-227 Pompownie P1 Pompownie P2 Pompownie P3, P4
ETAP I ul. Zagrody nr 99-63, 193-165 ul. Zagrody nr 99-63, 193-165 ul. Zagrody nr 99-63, 193-165 ul. Zagrody nr 99-63, 193-165 ul. Zagrody nr 99 - 63 ul. Zagrody nr 99-165 ul. Zagrody nr 99-165
ETAP I Zlewnia P3 (Dn 250) ul. Janowicka nr 134-174 Zlewnia P3 (Dn 250) ul. Janowicka nr 134-174 ul. Nad Słonicą-Walecznych ul. Nad Słonicą-Walecznych ul. Taternicza-Jowisza
ETAP II ul. Pisarska, ul. Do Lasu, ul. Deszczowa ul. Pisarska, ul. Do Lasu, ul. Deszczowa ul. Pisarska, ul. Wawelska ul. Pisarska, ul. Wawelska
ETAP III ul. 13 Zakrętów-Oksywska, ul. Janowicka ul. Pod Dębem, ul. Kaszubska ul. Zalotników, ul. Krzemionki, ul. Wyzwolenia ul. Zalotników, ul. Krzemionki, ul. Wyzwolenia

ETAPIZACJA BUDOWY

Budowa kanalizacji została podzielona na 3 etapy:

ETAP I – kanalizacja sanitarna i przebudowa sieci wodociągowej – Hałcnów

Kolejność prac budowlanych w oparciu o złożone wnioski do pozwolenia na budowę:

  1. ul. Barkowska – rurociągi tłoczne – kolor czerwony na mapce.
  2. ul. Grenady na odcinku od budynku nr 20 do skrzyżowania z ul. 13 Zakrętów – kanalizacja sanitarna – kolor żółty na mapce.
  3. ul. 13 Zakrętów, Pod Kasztanem, Janowicka, Zagrody, Jasińskiego – sieć kanalizacji sanitarnej, pompownia P2 (ul. Zagrody), przebudowa wodociągu (ul. Zagrody) – kolor zielony na mapce.
  4. ul. Walecznych, Pod Kasztanami boczna od nr 9a do 13; ul. Janowicka boczna od nr 128 do 174 oraz 187 do 207a; ul. Nad Słonicą, ul. Jowisza – tzw. sięgacze kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią P3 (ul. Janowicka) i P4 (ul. Zagrody) oraz przebudową sieci wodociągowej (ul. Zagrody) – kolor fioletowy na mapce.
  5. ul. Janowicka boczna od nr 184d do 204 i 204 a – tzw. sięgacze kanalizacji sanitarnej – kolor różowy na mapce.
  6. ul. Barkowska – pompownia P1 wraz ze zbiornikiem retencyjnym – kolor błękitny na mapce.

Na zadania etapu I uzyskano pozwolenia na budowę.

ETAP II – ulice: Do Lasu, Pisarska, Deszczowa, Okręgowa, Wawelska, Wyzwolenia

– Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

– Budowa pompowni ścieków wraz z komorami pomiarowymi:

  1. a) pompownia PH6 – ul. Pisarska – przy pętli autobusowej,
  2. b) pompownia PH2 – ul. Deszczowa – w rejonie Potoku w rejonie ul. Deszczowej,

– Odbudowa nawierzchni drogowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

ETAP III – ulice: Kaszubska, Pod Dębem, 13 Zakrętów, Oksywska, Marynarska, Janowicka, Wyzwolenia, Zalotników, Krzemionki

– Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,

– Rozbudowa przepompowni PR przy ul. Janowickiej wraz ze zbiornikami,

– Odbudowa nawierzchni drogowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

 

Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę dla zadań II i III etapu.

Właściciele działek, przez których teren przechodzi projektowana sieć kanalizacyjna i / lub przebudowa wodociągu będą pisemnie informowani przez Urząd Miasta Bielsko – Biała o toczącej się procedurze.

Prosimy o możliwie jak najszybszy odbiór listów awizowanych z poczty, ponieważ ma to wpływ na termin wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Budynki przewidziane do podłączenia wg poszczególnych etapów:

Etap I

– ul. Grenady: od budynku nr 20 do połączenia z ulicą 13 Zakrętów
– ul. 13 Zakrętów: od budynku nr 135 do budynku nr 175
– ul. Pod Kasztanem: budynki o numerach 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 11, 11a, 11c, 11d, 11e, 13a, 13b, 13c, 13d, 15a, 15b, 15c, 17, 17b, 17d, 20, 26, 28, 28a, 29a, 31, 33b, 37, 43, 47, 57, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 79, 81, 81a, 82, 83, 87, 102, 104
– ul. Romantyczna: budynek nr 1
– ul. Walecznych: budynki o numerach 13, 13a, 14, 14a, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28a, 28b, 35, 37, 41, 51
– ul. Nad Słonicą: na całej długości
– ul. Janowicka: budynki o numerach: 128, 130, 132, 134, 138, 138a, 140b, 142, 142a, 144, 144a, 146, 146c, 150, 154b, 158, 160, 162, 163, 163a, 166a, 167, 169, 172a, 172b, 174, 174a, 174b, 174c, 174d, 184c, 184d, 187, 189, 190c, 196, 196a, 198, 200, 201, 202, 204, 204a, 205, 205a, 206, 207a, 210, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 223a, 224, 227, 229
– ul. Zagrody: od budynku spółdzielni rolniczej do ul. Janowickiej
– ul. Jowisza: budynki o numerach 11a, 12, 13a, 14
– ul. Taternicza: budynek nr 121

Etap II

– Do Lasu: 1 -65 (całość)
– Pisarska: 1-107 (całość)
– Wyzwolenia:
nieparzyste numery: 467, 477, 485a, 571, 569, 651
parzyste numery: 460, 462, 462a, 484-494e
– Deszczowa: 1-95 (całość)
– Wawelska: 1,7, 9, 14, 12, 12a, 12b, 15, 15a, 17, 20, 24, 25, 30a
– Okręgowa: 4-40

Etap III

– Kaszubska: 3-29
– Pod Dębem: 20-35
– Oksywska: 1-53 (całość)
– 13 Zakrętów: 59,61,63,74,83,
– Wyzwolenia:
parzyste numery: 420a – 456
nieparzyste numery: 443a oraz od 447- 457
– Krzemionki: od ul. Wyzwolenia do Szkółki Krzewów Ozdobnych
– Zalotników: 5-22

 

Spotkania z mieszkańcami:

W dniu 19 kwietnia 2018 r o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Hałcnowie, przy ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk 1, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, na którym dokonano prezentacji Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”. Przedstawiono zakres poszczególnych etapów budowy kanalizacji sanitarnej oraz harmonogram budowy. Na zakończenie przeprowadzono indywidualne konsultacje z mieszkańcami związane z budową przyłączy domowych.